Pursuant to Section 1557 of the Affordable Care Act:

Discrimination is against the law. Hospice East Bay complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Hospice East Bay does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Hospice East Bay provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact your nurse, social worker, or counselor. If you believe that Hospice East Bay has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Emma Baron, Vice-President of Quality, Education, & Compliance
3470 Buskirk Avenue, Pleasant Hill, CA 94523
(925) 887-5678 | FAX: (925) 887-5667

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, our compliance officer, Emma Baron, is available to help you. You can also file a civil rights complaint with the US Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

Or by mail or phone at:

US Department of Health & Human Services
200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


Spanish
ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-925-887-5678.

Chinese
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電
1-925-887-5678。

Korean
주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  
1-925-887-5678 번으로 전화해 주십시오.

Vietnamese
CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-925-887-5678.

Tagalog
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-925-887-5678.

Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-925-887-5678.

Armenian
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-925-887-5678:

Punjabi
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
1-925-887-5678 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Japanese
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-925-887-5678 まで、お電話にてご連絡ください。

Hmong
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-925-887-5678.

Arabic

إذا كنت تتحدث العربية ، و خدمات المساعدة اللغوية المتاحة لك ، مجانا. مكالمة 1-925-887-5678

Cambodian
ប្រសិនបើអ្នក និយាយ កម្ពុជា, សេវា ជំនួយខាងភាសា ដែលអាចរកបាន ដើម្បីឱ្យអ្នក ដោយឥតគិត ថ្លៃ។ ហៅ 1-925-887-5678